SULAMA SUYU ANALİZLERİ HAKKINDA

SULAMA SUYU ANALİZLERİ HAKKINDA

Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla, herhangi bir su kaynağından (akarsu, gölet, kuyu suyu vs.) örnek alınarak, bu suyun sulama suyu olarak kullanılıp kullanılmayacağı yönünde gerekli analizler yapılarak, değerlerin tavsiye edilen veya izin verilebilecek değer aralıklarında olup olmadığının tespitinin yapılmasına “Sulama Suyu Analizi” denir.

Su kalitesi, suyun kullanım amacıyla ilgilidir. Kullanılan su kullanım alanına göre değerlendirilmelidir. Bu nedenle su kaynağından alınan su örneklerinin kullanım amacı kriterlerine göre laboratuvarda detaylı analizlerinin yapılması gerekir.

Sulama Suyu Analizinin Amacı

Bu standard; sulama sularından numune alınması ile ilgili çeşitli kalite güvenlik tekniklerinin seçimi ve kullanımı kurallarını kapsar.

Sulama Suyu Analizinin Uygulanması

Bitkilerin normal gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun; zamanında, bitkinin istediği miktarda ve uygun biçimde toprağa verilmesine sulama denir.

Tarımda kullanılacak sulama sularının kalite özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir. İyi vasıfta olmayan sular ile sulanan topraklar tuzlulaşabilir, çoraklaşabilir veya içinde bulunan zehirli maddelerin zehirleyici etkilerinin sonucu olarak, bitki gelişmesini geriletir ve hatta durdurabilir. Sulama suyundaki başlıca sorunlar tuzluluk, zehirlilik, ağır metaller ve geçirgenlik sorunudur. Bu nedenle tarım alanlarının sulanmasında kullanılacak suların kullanılıp kullanılamayacaklarının önceden laboratuvarlarda analiz ettirilmek suretiyle belirlenmesi gerekir. Ancak laboratuvar analizleri sonunda sulamaya uygun oldukları saptanan sular sulamada güvenle kullanılabilirler.

Su Numunelerinin Alındıkları Yerler

Su numunesinin alınmasında, örneğin alındığı su varlığını en iyi bir şekilde temsil etmesine çok dikkat edilmelidir. Aslına ve usulüne uygun olarak alınmayan su numunelerinin analiz sonuçları esas suyun özelliklerini tam olarak yansıtamayacağı için yapılan bütün emek ve masraflar boşa gider. Böylece su analizlerinden beklenen faydada sağlanamamış olur.

Tarımda kullanılan sular;

Akarsuların en önemlileri nehir, ırmak, çay, dere ve çeşme sularıdır. Durgun sular, göl ve birikinti sularıdır. Yeraltı suları ise kuyu, derin kuyu, artezyen suları olarak düşünülebilir. Akarsularda suyun durgun olmayan ve en hızlı bir şekilde akan yerinin orta kısmından 1-1,5 litre arası su alınır ve numune kabına konulur.

Su kaynağı göl veya bekleyen bir kaynak ise kaynağın ortasında ve iki faklı derinlikte (yüzey ve 50-100cm arasında) numune kabı aynı suyla 4-5kez çalkalanır ve 1-1,5 litre numune kabına alınır. Göle akan dere ağızlarından numune alınmaz. Alınan tüm örnekler cam ya da plastik kapta, ağzı iyice kapatılarak ve üzerine bilgileri yazılarak laboratuvara gönderilir.

Tulumba ile çekilen kuyu sularından numune almak için önce tulumba veya pompa 15–20 dakika boşa çalıştırılır ve sonra numune alınır. Numune kabı 4-5 kez aynı su ile yıkanır. Daha sonra 1-1,5 litre su numune kabına alınır.

Gerekirse kuyu suyunun değişik derinliklerinden de numune alınabilir.

Sulama suyunun kalitesini, belirlemek amacıyla alınacak su numuneleri genellikle sulanacak alana açılan kanalın baş tarafından alınmalıdır.