TOPRAK ANALİZLERİ HAKKINDA

TOPRAK ANALİZLERİ HAKKINDA

Toprak analizleri ile toprağın bünyesinde barındırdığı mevcut bitki besin maddelerinin ve fiziksel yapısının durumu öğrenilerek hangi ürün ekiminden maksimum verim alınacağı tespit edilir

Toprağın ve ekilecek ürünün gereksinimlerine göre yüksek düzeyde verim elde edebilmek için en uygun gübre miktarı hesaplanarak gübreleme takvimi oluşturulur. Yıl içerisinde birden fazla ekim yapılabilen toprakların besin element değerleri yapılan analizler ve düzenli gübreleme ile kontrol altında tutularak, aynı topraktan alınan ürün çeşitliliği artırılmış olur.

Toprak Analizinin Amacı

Bu prosedür, toprağın besin maddeleri durumunu tespit, çorak arazilerin teşhis ve ıslahı, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özeliklerinin belirtilmesi gibi tarımsal amaçlar için toprak numunesi alma esaslarına dairdir.

Toprak Analizinin Uygulanması Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Kontaminasyondan kaçınmak için eldiven ve maske kullanılmalıdır.
  • Bu prosedür, tarımsal amaçlar için topraktan numune alma esaslarını kapsar. Diğer amaçlar için toprak numunesi alma esaslarını kapsamaz. (Su ve toprak kaynaklarını geliştirmek, toprak haritaları yapmak gibi).

Toprak Analizlerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanlar

Toprak Analizlerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanlar
Toprak Sondası
Açık Toprak Bulgusu
Türbüşon Burgu
Kovan Burgu

Topraktan Numune Alınması

Numuneler, alındıkları alanların toprak özelliklerini tam olarak yansıtacak şekilde olmalıdır. Numune almada kullanılacak alet ve ekipmanlar temiz olmalı, üzerlerinde hayvan veya ticaret gübresi ya da başka kimyasal madde bulaşığı bulunmamalıdır. Numune alma işleminde, kullanılan alet ve gereçler numune almadan önce iyice temizlenmelidir. Ayrıca numuneler ve numunelerin içlerine konulduğu torbalar dışardan gelecek etkilerden korunmalıdır.

Numune Alma Metotları

Bu gibi farklılıkları gösteren yerlerden ayrı ayrı temsili numune alınmalıdır. Her temsili numune en çok 40 dekarlık alanı temsil etmelidir. Numunenin alındığı alanın toprağı bir örnek dahi olsa, her 40 dekarlık alan için ayrı bir temsili numune alınmalıdır

Numune Alma Metotları

Toprak numunesi almada öncelikle toprak sondası veya toprak burgusu kullanılmalıdır, bulunmadığı zaman toprak küreği (beli) ile de numune alınabilir. Kürek kullanıldığında, Şekil-3 de görüldüğü gibi, önce V şeklinde bir çukur kazılmalı, bu çukurun düzgün tarafından kürek ile yaklaşık olarak 3-4 cm kalınlığında bir toprak dilimi alınmalı, kürek üzerine alınan bu numune, sağından solundan ve küreğin ucuna gelen kısımlardan tıraş edilmelidir. Toprağın üst yüzeyini temsil eden kısmı tıraş edilmemelidir. Alınan bu numuneler bir bez üzerine veya kova içine konularak iyice karıştırılmalı, bu karıştırmada keseklerin iyice parçalanmasına dikkat edilmeli ve karıştırma sırasında ele geçen bitki artıkları, iri taş parçaları ayıklanmalıdır. Bu temizlenmiş karışımdan yaklaşık bir kilogram temsili numune alınarak torbalara konulur ve etiketlenir.

Metal silindir, pirinç veya paslanmaz çelikten, 100 cm3'lük 5 cm yüksekliğinde çakıcı ve kesici parçaları (Şekil - 3) ve kapakları bulunan

Bozulmamış Toprak Numunesi Alma

Derinden Bozulmamış Numune Alma